Tâm lý học / Tâm thần học | LoạI ThuốC, March 2019